Panelové diskusie

Panelová diskusia : „V4 – inšpiratívny model regionálnej spolupráce“
(venované 20. výročiu Vyšehradskej skupiny)

Zoskupenie štyroch stredoeurópskych krajín : Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska – V4 v tomto roku oslávi 20. výročie svojho vzniku. V rámci panelu sa budeme venovať otázkam v akej miere sa naplnili vízie zakladateľov tejto najvýznamnejšej regionálnej organizácie strednej a východnej Európy. Osobitnú pozornosť upriamime na témy:

  1. Vznik a poslanie Vyšehradskej skupiny
  2. Princípy fungovania V4
  3. Spôsoby napĺňania spoločných cieľov
  4. V4 – model úspešného fungovania regionálnej spolupráce
  5. Medzinárodný Vyšehradský fond a jeho grantový systém
  6. Spolupráca IVF s médiami

V paneli vystúpia predstavitelia všetkých 4 krajín a zástupcovia IVF.

Moderátor : Samo Kolár, nezávislý novinár

Panelisti : Grigorij |Mesežnikov- Inšitút pre verejné otázky, Alexander Duleba - Slovenská asociácia pre zahraničnú politiku, Jiří Sýkora-Medzinárodný vyšehradský fond

Panelová diskusia : „YE 2011 – Európsky rok dobrovoľníctva“

Európska komisia rozhodla, že rok 2011 bude rokom dobrovoľníctva. Dobrovoľníctvo je aktívnym prejavom občianskej participácie a upevňovania spoločných európskych hodnôt ako sú solidarita a sociálna súdržnosť. V čase hospodárskej krízy stúpa aj význam dobrovoľníctva už aj preto, že predstavuje formu získavania nových vedomostí, odporných poznatkov a pracovných zručností a tým vytvára predpoklady k nárastu zamestnanosti. Rok dobrovoľníctva môže pomôcť na všetkých úrovniach ( od miestnej až po európsku) naplniť štyri dôležité ciele, na ktoré poukazuje aj Európska komisia.

  1. vytváranie vhodného prostredia pre dobrovoľníctvo v EÚ
  2. posilnenie významu dobrovoľníckych organizácií a zvýšenie kvality dobrovoľníctva
  3. odmeňovanie a oceňovanie dobrovoľníckych aktivít
  4. zvýšenie povedomia o hodnotách a význame dobrovoľníctva

Na festivale osobitnú pozornosť upriamime na poslanie médií pri napĺňaní týchto cieľov a zvlášť sa zameriame na možnosti dobrovoľníctva v oblasti médií. Nevyhnutné bude spomenúť otázku chýbajúcich legislatívnych podmienok na dobrovoľníctvo v médiách.

V paneli vystúpia zástupcovia dobrovoľníckych organizácií z viacerých krajín a predstavitelia niektorých médií, ktoré majú s dobrovoľníctvom skúsenosti.

Moderátor : Laura Dittel -  riaditeľka Karpatskej nadácie

Panelisti: Peter Zsapka - Zastúpenie EK na Slovensku,  Sanja Mihajlovska- Dobrovoľnícke centrum Skopje, Christopher Person- V.I.E Paris, Francúzsko, Mirka Gregová - OZ Zabky, Slovensko, Jurgen Linke - Open Channels for Europe