Virtuálna realita

Synopsis

Ročníkový film v prvom ročníku pomaturitného štúdia v SSUŠF, krátky vtipný príbeh o prelínaní

skutočnej a virtuálnej reality.